Tudományok

Magyar nyelv és irodalom
A magyarórákon a tananyagot élményszerűen dolgozzuk fel, az órákon teret kapnak a játékok, fejtörők, gondolatébresztő feladványok. A világhálót és a technikát segítségül hívva, látványossá tesszük az órákat, s ezzel a gyermekekben szunnyadó kíváncsiságot is felébresztjük. Diákjaink sokszor párban, csoportban tevékenykednek, így egymást tanítva könnyebben el tudnak mélyülni akár a versek, regények vagy a nyelvi problémák világában.
Minden órán szerepet kap a nyelvi kultúra- és a szókincs fejlesztése. Elengedhetetlennek tartjuk az önálló véleménynyilvánítás képességének kialakítását, hogy a diákok ítéletet tudjanak alkotni saját gondolataikról, és véleményeik alapján az irodalmi mű közvetítette erkölcsi, gondolati tartalmakról. Az órákon sok lehetőséget kapnak a szóbeli megnyilvánulásokra, vitákra, melyeknél a pedagógus csak irányító szerepet tölt be, hogy a gyermekekben kibontakozhasson az érvelés technikája, fejlődjön vitakultúrájuk. A gyerekek szemléltetéssel kiegészített kiselőadásokat tartanak. Továbbá a mindennapi élet alapvető hivatalos iratainak (kérdőív, nyugta, kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában gyakorlatot szereznek.
Célunk, hogy diákjaink gazdag anyanyelvi kultúrával rendelkezzenek, és  természetes viszonyulásuk legyen az irodalomhoz.

Matematika
A matematika oktatása során törekszünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. Az életből vett, hétköznapi példák segítségével fejlesztjük a gyerekek problémamegoldó készségét. Nagy hangsúlyt fektetünk a számolási készség, a numerikus memória és a logika fejlesztésére is. A tanítás során a különféle játékokkal, eszközökkel igyekszünk az órákat színesíteni, a tananyagot szemlétetni.
Hetedik osztály második félévében vizsgát tesznek a tanulók, melynek célja elsősorban az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása, rendszerezése. A vizsga során a gyerekek ismert környezetben adhatnak számot tudásukról, így más vizsgaszituációban már otthonosabban mozognak majd.
Fontosnak tartjuk a középiskolai évekre való felkészítést. A nyolcadik osztályosokkal heti két órában készülünk a felvételire, hogy rutinosan, kellő tapasztalatokkal felvértezve érkezzenek a megmérettetésre.
Minden tanulót a képességeihez mérten fejlesztünk, így egyaránt sikerélményhez juthat az is, akinek nem erőssége ez a tantárgy, és az is, aki kiemelkedően teljesít. Teret kap a versenyekre való felkészítés is, a tehetségek gondozása.

„Elsősorban nem matematikát, hanem gyermeket tanítunk.”

Fizika-kémia
A természettudományok, így a fizika és a kémia tantárgyak tanításában határtalan lehetőségek rejlenek.  A tudományos megismerés folyamatát nem lehet könyvből megtanulni.
Megfigyelünk, mérünk, kísérletezünk, modellezünk kicsikkel és nagyobbakkal. A tapasztalat (pl. fény, hang, hő) mindenki számára jól érzékelhető.
Fontos, hogy mielőtt bármilyen viszonyulás megfogalmazódna a gyerekekben tapasztalják, hogy a tudomány: varázslatos, felfedezhető, megismerhető, megérthető és életbevágóan fontos.
Fontosnak tartjuk, hogy a felfedezés örömének, a „heuréka élménynek”  átélésére minél több lehetőséget biztosítsunk. Ez alapozhatja meg a fizika, kémia tanulásához való viszonyulást és a természettudományok tanulását. A következő lépésben megtanulják azt a nyelvet amelyen a megfigyeléseik, majd a természeti folyamatok, törvények leírhatók.  A kísérletekkel, a vegyjelek, képletek, összefüggések és törvények megértésével kialakítjuk azt az alapot, melyre a középiskolai tananyag építhető. Szeretnénk elérni, hogy a tanórákon, szakkörökön kialakított igényt vigyék magukkal, és megismerő tevékenységük – az élet bármely területén  – ne záruljon le a felszínes jellemzők megismerésével
A hetenkénti korrepetálási, konzultációs lehetőséggel a hiányzó tanulók számára bepótolhatók a hiányok, így nem szakad meg a tanulási folyamat.

Történelem
Az izgalmas történelmet játékok, jelenetek eljátszása, viták tartása, szavazások teszik színessé. A történettanítás mellett az élménydús prezentációk és felvételek azok, amik élvezetesebbé és befogadhatóbbá teszik a tanulást. A kritikai szemlélet kialakítását csoportmunkákban, viták alkalmával fejlesztjük. Ez a képesség lehetőséget ad arra, hogy a tanuló tudjon véleményt kialakítani híres történelmi személyekről, eseményekről, intézményekről. A tanulás során a diákok megismerik a nagy történelmi korszakokat, és megtanulnak tájékozódni az időben. Gyakorlatot szereznek a szövegek reprodukálásában, az események elbeszélésében, azaz a szóbeli kifejezésben. Ezt segíti elő az 5.-ben tartott vizsga is, amely a tételkidolgozás megtanulását segíti elő, és felkészíti őket a vizsgahelyzetben való helytállásra is. A tanulók sok lehetőséget kapnak beszámoló, kiselőadás készítésére, amit a jegyzeteikből, prezentációikból adnak elő. Arra törekszünk, hogy a gyerekek képesek legyenek eligazodni a saját világukban és érthetővé váljon számukra a ma történelme, a világ eseményei! Meglássák a történelem példáin keresztül az összefüggéseket és azokat a hibákat, amikből tanulhatnak!

Angol

Iskolánkban célunk az, hogy a gyerekek magas óraszám mellett, tizenöt fő esetén csoportbontásban, hatékony és élvezetes módszerekkel sajátíthassák el az angol nyelvet.

Óvodában csoportbontásban kezdik a gyerekek az angol tanulást.

Alsóban egy tanév alatt előre meghatározott témaköröket dolgozunk fel, mely során különös hangsúlyt kap a szókincs bővítése, a gördülékeny verbális kommunikáció kialakítása, valamit az angol nyelvet beszélő népek kultúrájának megismerése. Tankönyvek helyett autentikus, a gyerekek korosztályának megfelelő mesék és történetek felhasználásával tanítunk.

Felsőben is folytatjuk a kommunikáció központú nyelvtanítást, amely a magabiztos nyelvhasználat elsajátításához elengedhetetlenül fontos; de nyelvi struktúrákkal is elkezdünk behatóan ismerkedni.

A hagyományos tanórákon kívül lehetőség nyílik külön órakeretben is angolt tanulni: van alsós, felsős illetve nyelvvizsga előkészítő fakultáció is.

Iskolánkban a felsősöket év végi angol vizsgával készítjük fel arra, hogy vizsgahelyzetben (szóbeli gimnáziumi felvételi) kiválóan helyt tudjanak majd állni; ezen felül nyolcadikos diákjaink egy része, középfokú, államilag elismert EUROEXAM nyelvvizsgát tehet.

Biológia
Biológia órákon elsődleges szempont, hogy a világot minél megfoghatóbbá tegyük a gyerekek számára. A természetet a maga teljességében igyekszünk bemutatni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert iskolánk a belváros zajától távol helyezkedik el, udvarunkon számos gyümölcsfát és bokrot, biokertünkben konyhakerti növényeket tudunk fejlődés közben megfigyelni.
A földrajz tanításánál a digitális térképeket részesítjük előnyben. A sok-sok vaktérkép a száraznak tűnő adatok megtanulásában segít. A kőzet- és ásványgyűjteményünk tanulmányozásával nagyobb rálátást kapnak a diákok a Föld belső erőinek nagyságához, és a változatos formájú, színű kristályok ösztönzőleg hatnak a további kutatásokhoz.

Ökoiskolaként – a természetismeret mellett – az ökológia nagyon fontos helyett foglal el az oktatásban. Már kisgyerekkorban szelektív hulladékgyűjtésre neveljük diákjainkat, s felhívjuk figyelmüket a papírgyűjtés fontosságára. Jó példaként mi magunk is újrafelhasználható papírt használunk.
A természettudományos tárgyaknál célunk, hogy a diákjaink megtapasztalhassák a természet és az ember harmonikus kapcsolatát, és felnőttként az elsajátított ismeretüket hasznosíthassák mindennapi életükben.