Tudományok

Magyar nyelv és irodalom
A magyarórákon a tananyagot élményszerűen dolgozzuk fel, az órákon teret kapnak a játékok, fejtörők, gondolatébresztő feladványok. A világhálót és a technikát segítségül hívva, látványossá tesszük az órákat, s ezzel a gyermekekben szunnyadó kíváncsiságot is felébresztjük. Diákjaink sokszor párban, csoportban tevékenykednek, így egymást tanítva könnyebben el tudnak mélyülni akár a versek, regények vagy a nyelvi problémák világában.
Minden órán szerepet kap a nyelvi kultúra- és a szókincs fejlesztése. Elengedhetetlennek tartjuk az önálló véleménynyilvánítás képességének kialakítását, hogy a diákok ítéletet tudjanak alkotni saját gondolataikról, és véleményeik alapján az irodalmi mű közvetítette erkölcsi, gondolati tartalmakról. Az órákon sok lehetőséget kapnak a szóbeli megnyilvánulásokra, vitákra, melyeknél a pedagógus csak irányító szerepet tölt be, hogy a gyermekekben kibontakozhasson az érvelés technikája, fejlődjön vitakultúrájuk. A gyerekek szemléltetéssel kiegészített kiselőadásokat tartanak. Továbbá a mindennapi élet alapvető hivatalos iratainak (kérdőív, nyugta, kérvény, önéletrajz) megfogalmazásában gyakorlatot szereznek.
Célunk, hogy diákjaink gazdag anyanyelvi kultúrával rendelkezzenek, és  természetes viszonyulásuk legyen az irodalomhoz.

Matematika
A matematika oktatása során törekszünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. Az életből vett, hétköznapi példák segítségével fejlesztjük a gyerekek problémamegoldó készségét. Nagy hangsúlyt fektetünk a számolási készség, a numerikus memória és a logika fejlesztésére is. A tanítás során a különféle játékokkal, eszközökkel igyekszünk az órákat színesíteni, a tananyagot szemlétetni.
Hetedik osztály második félévében vizsgát tesznek a tanulók, melynek célja elsősorban az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása, rendszerezése. A vizsga során a gyerekek ismert környezetben adhatnak számot tudásukról, így más vizsgaszituációban már otthonosabban mozognak majd.
Fontosnak tartjuk a középiskolai évekre való felkészítést. A nyolcadik osztályosokkal heti két órában készülünk a felvételire, hogy rutinosan, kellő tapasztalatokkal felvértezve érkezzenek a megmérettetésre.
Minden tanulót a képességeihez mérten fejlesztünk, így egyaránt sikerélményhez juthat az is, akinek nem erőssége ez a tantárgy, és az is, aki kiemelkedően teljesít. Teret kap a versenyekre való felkészítés is, a tehetségek gondozása.

„Elsősorban nem matematikát, hanem gyermeket tanítunk.”

Fizika-kémia
A természettudományok, így a fizika és a kémia tantárgyak tanításában határtalan lehetőségek rejlenek.  A tudományos megismerés folyamatát nem lehet könyvből megtanulni.
Megfigyelünk, mérünk, kísérletezünk, modellezünk kicsikkel és nagyobbakkal. A tapasztalat (pl. fény, hang, hő) mindenki számára jól érzékelhető.
Fontos, hogy mielőtt bármilyen viszonyulás megfogalmazódna a gyerekekben tapasztalják, hogy a tudomány: varázslatos, felfedezhető, megismerhető, megérthető és életbevágóan fontos.
Fontosnak tartjuk, hogy a felfedezés örömének, a „heuréka élménynek”  átélésére minél több lehetőséget biztosítsunk. Ez alapozhatja meg a fizika, kémia tanulásához való viszonyulást és a természettudományok tanulását. A következő lépésben megtanulják azt a nyelvet amelyen a megfigyeléseik, majd a természeti folyamatok, törvények leírhatók.  A kísérletekkel, a vegyjelek, képletek, összefüggések és törvények megértésével kialakítjuk azt az alapot, melyre a középiskolai tananyag építhető. Szeretnénk elérni, hogy a tanórákon, szakkörökön kialakított igényt vigyék magukkal, és megismerő tevékenységük – az élet bármely területén  – ne záruljon le a felszínes jellemzők megismerésével
A hetenkénti korrepetálási, konzultációs lehetőséggel a hiányzó tanulók számára bepótolhatók a hiányok, így nem szakad meg a tanulási folyamat.

Történelem
Az izgalmas történelmet játékok, jelenetek eljátszása, viták tartása, szavazások teszik színessé. A történettanítás mellett az élménydús prezentációk és felvételek azok, amik élvezetesebbé és befogadhatóbbá teszik a tanulást. A kritikai szemlélet kialakítását csoportmunkákban, viták alkalmával fejlesztjük. Ez a képesség lehetőséget ad arra, hogy a tanuló tudjon véleményt kialakítani híres történelmi személyekről, eseményekről, intézményekről. A tanulás során a diákok megismerik a nagy történelmi korszakokat, és megtanulnak tájékozódni az időben. Gyakorlatot szereznek a szövegek reprodukálásában, az események elbeszélésében, azaz a szóbeli kifejezésben. Ezt segíti elő az 5.-ben tartott vizsga is, amely a tételkidolgozás megtanulását segíti elő, és felkészíti őket a vizsgahelyzetben való helytállásra is. A tanulók sok lehetőséget kapnak beszámoló, kiselőadás készítésére, amit a jegyzeteikből, prezentációikból adnak elő. Arra törekszünk, hogy a gyerekek képesek legyenek eligazodni a saját világukban és érthetővé váljon számukra a ma történelme, a világ eseményei! Meglássák a történelem példáin keresztül az összefüggéseket és azokat a hibákat, amikből tanulhatnak!

Angol
Iskolánkban célunk az, hogy a gyerekek magas óraszám mellett, tizenöt fő esetén csoportbontásban, hatékony és élvezetes módszerekkel sajátíthassák el az angol nyelvet.

Alsóban egy tanév alatt előre meghatározott témaköröket dolgozunk fel, mely során különös hangsúlyt kap a szókincs bővítése, a gördülékeny verbális kommunikáció kialakítása, valamit az angol nyelvet beszélő népek kultúrájának megismerése. Tankönyvek helyett autentikus, a gyerekek korosztályának megfelelő mesék és történetek felhasználásával tanítunk.

Felsőben is folytatjuk a kommunikáció központú nyelvtanítást, amely a magabiztos nyelvhasználat elsajátításához elengedhetetlenül fontos; de nyelvi struktúrákkal is elkezdünk behatóan ismerkedni.

A hagyományos tanórákon kívül lehetőség nyílik külön órakeretben is angolt tanulni: van alsós-felsős és nyelvvizsga előkészítő fakultáció is.

Iskolánkban a felsősöket év végi angol vizsgával készítjük fel arra, hogy vizsgahelyzetben kiválóan helyt tudjanak majd állni; ezen felül a lelkes angolosok évente többször adhatnak számot tudásukról különböző iskolán belüli és iskolák közötti versenyek keretében és ITK ORIGO Junior nyelvvizsga alkalmával.

Biológia
Biológia órákon elsődleges szempont, hogy a világot minél megfoghatóbbá tegyük a gyerekek számára. A természetet a maga teljességében igyekszünk bemutatni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert iskolánk a belváros zajától távol helyezkedik el, udvarunkon számos gyümölcsfát és bokrot, biokertünkben konyhakerti növényeket tudunk fejlődés közben megfigyelni.
A földrajz tanításánál a digitális térképeket részesítjük előnyben. A sok-sok vaktérkép a száraznak tűnő adatok megtanulásában segít. A kőzet- és ásványgyűjteményünk tanulmányozásával nagyobb rálátást kapnak a diákok a Föld belső erőinek nagyságához, és a változatos formájú, színű kristályok ösztönzőleg hatnak a további kutatásokhoz.

Ökoiskolaként – a természetismeret mellett – az ökológia nagyon fontos helyett foglal el az oktatásban. Már kisgyerekkorban szelektív hulladékgyűjtésre neveljük diákjainkat, s felhívjuk figyelmüket a papírgyűjtés fontosságára. Jó példaként mi magunk is újrafelhasználható papírt használunk.
A természettudományos tárgyaknál célunk, hogy a diákjaink megtapasztalhassák a természet és az ember harmonikus kapcsolatát, és felnőttként az elsajátított ismeretüket hasznosíthassák mindennapi életükben.